Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy w zakresie instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 52 52 57 805 , fax. 52 52 57 825
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
  ul. Gdańska
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 52 57 805, fax. 52 52 57 825
  REGON: 11263946001880
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amw.com.pl, https://amw.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy w zakresie instalacji gazowych i przewodów kominowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części: CZĘŚĆ I: Usługa w zakresie kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1c) CZĘŚĆ II: Usługa w zakresie kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1c) wraz z czyszczeniem wskazanych przewodów kominowych (Rozporządzenie MSWiA Dz.U. 109 poz. 719). Szczegółowy zakres oraz ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, Zestawienie obiektów budowlanych podlegających okresowym kontrolom – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną