WYKONANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA I MIKRODYWANIKÓW NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA I MIKRODYWANIKÓW NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Roboty wykonywane będą na terenie gmin: Dobrcz, Osielsko, Koronowo, Sicienko i będą polegały na: a) mechanicznym oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, b) podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami kamiennymi twardymi (frakcja 2-5 mm, 5-8 mm), c) mechanicznym ułożeniu mikrodywanika w technologii slurry seal, d) usunięciu luźnego grysu (spadów technologicznych) na długości wykonanych robót jak również z innych odcinków dróg, jeśli będzie to miało związek z tymi robotami. 2) Szacunkowa wielkość zamówienia: podwójne powierzchniowe utrwalenie to ca 8.580 m2, mikrodywanik w technologii slurry seal to ca 9.750 m2 Podane wyżej wartości mogą ulec zmianie, poprzez zmniejszenie/zwiększenie zakresu podstawowego o 10%, w związku z faktem, iż roboty rozliczane będą powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie przez Wykonawcę i przy uwzględnieniu zakresu robót wynikających z pkt 1) (prawo opcji). 3) Warunki realizacji robót w odniesieniu a) Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót został określony w zakresie - wykazie odcinków dróg i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) stanowiących załączniki do SIWZ. b) Zamawiający informuje, że zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek materiałów, musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. c) Wykonawca w ramach wykonania robót zobowiązany jest do: sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych zatwierdzeń; zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami wraz z ustawieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną