Wykonanie robót malarskich w tymczasowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 525 255 320 , fax. 525 255 319
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 255 320, fax. 525 255 319
  REGON: 91362152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót malarskich w tymczasowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie robót malarskich w tymczasowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie”. 2.Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w: 1) dokumentacji (opis wykonania robót), 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarach robót, 4) istotnych postanowieniach umowy, 3. Roboty budowlane, a w szczególności: malowanie ścian wewnętrznych i roboty rozbiórkowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną