Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, polegająca na rozbudowie budynku dydaktycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego usytuowanego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy (działka nr ew. 24, 25 w obrębie 471) o centrum pomocy psychologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudową miejsc postojowych i instalacji zewnętrznych: kanalizacja deszczowa i elektryczna (oświetlenie) oraz wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego i zaprojektowaniem i przebudową infrastruktury teletechnicznej (zwana dalej „Inwestycją” lub „robotami budowlanymi”). 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez JM Pracownia Projektowa mgr inż. arch Justyna Mikołajczak ul. Wiertnicza 9 62-200 Gniezno stanowiąca załącznik do SIWZ (teczka od 1 do 11 i od 14 do 16), opis przedmiotu zamówienia, wraz z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną