Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie „Kreatywnego podwórka” – strefy aktywności dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców osiedla Kapuściska na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie „Kreatywnego podwórka” – strefy aktywności dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców osiedla Kapuściska na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie „Kreatywnego Podwórka” – strefy aktywności dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców osiedla Kapuściska na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę bieżni trzytorowej i skoczni w dal, 2) przebudowę i rozbudowę placu apelowego. 2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową (w zakresie I etapu), zaświadczeniem o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną