Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu i łącznika komunikacyjnego łączącego basen z istniejącym budynkiem szkoły na terenie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu i łącznika komunikacyjnego łączącego basen z istniejącym budynkiem szkoły na terenie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu wraz z podstawowym wyposażeniem i łącznika komunikacyjnego łączącego basen z istniejącym budynkiem ZS nr 8 wraz z: - instalacjami wewnętrznymi, w tym instalacji: wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacyjnej, gazu, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej, elektrycznej niskoprądowej, wykonanie instalacji OZE (panele fotowoltaiczne), - zewnętrzną infrastrukturą techniczną: wodociąg, kanalizacja sanitarna (wraz z pompownią), deszczowa, gazowa, energetyczna wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - zagospodarowaniem terenu obejmującym: oświetlenie terenu, budowę dróg, placów, chodników, parkingów, elementów małej architektury, a także dyslokację placu zabaw dla dzieci, demontaż kabli elektroenergetycznych oraz instalacji wod-kan kolidujących z planowanym budynkiem Krytego Basenu przy ul. Pijarów. Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie rozruchu technicznego wraz z przeszkoleniem wskazanych pracowników, wyznaczonych do obsługi wbudowanych instalacji i urządzeń oraz zapewnienia asysty technicznej firmy dostarczającej system związany z obsługą klientów w ciągu 5 pierwszych dni od dnia otwarcia basenu. Przyłącze wodociągowe w ulicy Pijarów dla planowanego basenu od istniejącej sieci wodociągowej w 180PE do studni wodomierzowej oznaczonej SW (bez studni, zakończone zasuwą) zostało wykonane przed budową ul. Pijarów. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową oraz dokumentacją projektową zamienną, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. UWAGA! Następujące branże wycenić i wykonać na podstawie zaktualizowanej dokumentacji z 2019 tj.: sanitarna, technologia basenowa, elektryczna. Plac zabaw wykonać zgodnie ze zmianą i wytycznymi zawartymi w projekcie pierwotnym/PW/1projekt wykonawczy/VII_DYSLOKACJA PLACU ZABAW. 2. W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła podchodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212212-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną