Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji (wymianie) pokrycia dachowego budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji (wymianie) pokrycia dachowego budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji (wymianie) pokrycia dachowego budynku "A" Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Uwaga! Na przedmiotowym dachu znajduje się istniejąca instalacja OZE, która zostanie zdemontowana przed rozpoczęciem wnioskowanych robót oraz ponownie zamontowana po ich zakończeniu w ramach odrębnych robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym: 1) roboty przygotowawcze, 2) komisyjne przejście wraz z inwentaryzacją układów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – urządzenie sprawne / urządzenie uszkodzone / urządzenia wyłączone z eksploatacji, 3) roboty demontażowe: agregatu wody lodowej wraz z jego utylizacją, jednostki zewnętrznej VRV z instalacjami (należy odzyskać czynnik, rozciąć rurociągi, zdjąć sterowanie) oraz zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych wraz z magazynowaniem urządzeń, 4) roboty demontażowe instalacji odgromowej, 5) roboty demontażowe wszystkich warstw wykończeniowych stropodachu, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych ze stropodachu nadszybia windy i klatki schodowej, 6) wykonanie ocieplenia i poszycia stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, przygotowanie poszycia dachowego pod urządzenia (VRV podstawa „pływająca”), 7) montaż zdemontowanych urządzeń z dachu, połączenie układów, uzupełnienie czynnika chłodzącego i dokonanie rozruchów, 8) wykonanie instalacji odgromowej, 9) prace wykończeniowe po pracach montażowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną