Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie korytarza II piętra oraz pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy.

Szkoła Podstawowa nr 58 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 58
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3493274, , fax. 0-52 3493274
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 58
  ul. Gdańska 53 a
  85-005 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 3493274, , fax. 0-52 3493274
  REGON: 21950800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp58.edu.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Oświatowa - Szkoła Podstawowa .

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie korytarza II piętra oraz pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie korytarza II piętra oraz pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 53A Przedmiotowe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z SIWZ i załącznikami , w tym: dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, informacjami dodatkowymi (w tym rysunkami i rzutami) dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną