Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń na III piętrze budynku Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, zajmowanych przez pracowników obsługujących cudzoziemców - obywateli państw trzecich.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń na III piętrze budynku Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, zajmowanych przez pracowników obsługujących cudzoziemców - obywateli państw trzecich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń na III piętrze budynku Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, zajmowanych przez pracowników obsługujących cudzoziemców. - obywateli państw trzecich. 2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót opracowanych dla Inwestora: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, będących załącznikami od nr 11 do nr 13 do niniejszej SIWZ 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) i ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz posiadać świadectwa jakości, wymagane deklaracje bądź certyfikaty. 4. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie czynności wchodzących w zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. Powyższe wymagania zostały określone w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) i dotyczą w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 2) uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Realizacja robót będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w związku z czym wykonawca winien zorganizować pracę w taki sposób aby umożliwić pracownikom Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmujących te pomieszczenia wykonywanie bieżącej pracy, w tym obsługę klientów. 6. Wykonawca winien wykonywać roboty, w godzinach od 6:00 -18:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy, tj. w soboty. 7. Cały zakres robót (pomieszczenia i korytarz) należy podzielić na cztery etapy. W każdym etapie remontować pomieszczenia kompleksowo (łącznie z montażem rolet okiennych i w miarę możliwości wyposażeniem wskazanych w projekcie pomieszczeń w szafy kartotekowe). Przejście do kolejnego etapu robót będzie uwarunkowane przekazaniem i odebraniem robót, realizowanych w danym etapie, co oznacza, że rozpoczęcie remontu pomieszczeń, przewidzianych do realizacji w II etapie nastąpi po odebraniu pomieszczeń remontowanych w I etapie. Powyższe będzie miało zastosowanie do rozpoczęcia i zakończenia robót przewidzianych do realizacji w etapie III i IV. Przypisanie pomieszczeń do realizacji w poszczególnych etapach zostanie ustalone w trybie roboczym, z Wykonawcą, po podpisaniu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną