Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie terenu przy zjeździe do pomieszczeń piwnicznych budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie terenu przy zjeździe do pomieszczeń piwnicznych budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie terenu przy zjeździe do pomieszczeń piwnicznych budynku Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy. 2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót opracowanych dla Inwestora: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, będących załącznikami do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266) i ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz posiadać świadectwa jakości, wymagane deklaracje bądź certyfikaty. 4. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie czynności wchodzących w zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. Powyższe wymagania zostały określone w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) i dotyczą w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 2) uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną