Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego zlokalizowanej przy ulicy Średniej 98 w Bydgoszczy.

Szkoła Podstawowa Nr 36 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-544 Bydgoszcz, ul. Średnia
 • Telefon/fax: tel. 52 322 35 54, , fax. 52 322 35 54
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 36
  ul. Średnia 98
  85-544 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 322 35 54, , fax. 52 322 35 54
  REGON: 21643800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.edu.bydgoszcz.pl/sp36

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego zlokalizowanej przy ulicy Średniej 98 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 zlokalizowanej przy ul. Średniej 98 w Bydgoszczy. Przedmiotowe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z siwz i załącznikami do siwz, w tym: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm) oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną