Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń wraz z utrzymaniem czystości wokół posesji K-P OW NFZ w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-863 Bydgoszcz, Łomżyńska
 • Telefon/fax: tel. 523 252 702, , fax. 523 252 709
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  Łomżyńska 33
  85-863 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 252 702, , fax. 523 252 709
  REGON: 15817985001360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń wraz z utrzymaniem czystości wokół posesji K-P OW NFZ w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości budynków i terenów przyległych: I . Sprzątanie terenu przed budynkiem w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 3 II. Sprzątanie obiektu biurowego – NFZ Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33 III. Sprzątanie obiektu biurowego – NFZ Delegatura w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30 IV. Sprzątanie obiektu biurowego – NFZ Delegatura we Włocławku, ul. Kilińskiego 16 V Usługa sprzątania „na żądanie”, VI Usługa mechanicznego czyszczenia i konserwowanie podłóg we wszystkich obiektach, wykonywane na zlecenie Zamawiającego Usługa objęta przedmiotem zamówienia świadczona od 1.06.2020 r. do 31.05.2021r. z zastrzeżeniem możliwości skrócenia terminu wykonywania usługi na obiekcie w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 3, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie, wyrównanie itd. Usługa będąca przedmiotem zamówienia winna być wykonywana siłami własnymi Wykonawcy oraz przy użyciu sprzętu i materiałów (środków) należących do Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące przedmiot zamówienia - sprzątające w cyklu codziennym (w tym osoby wykonujące przedmiot zamówienia jako podwykonawca i dalszy podwykonawca), były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Brak zawartej umowy o pracę oraz uchylanie się Wykonawcy od przedłożenia w terminie żądanych przez Zamawiającego wymienionych poniżej dokumentów Zamawiający traktować będzie jako nienależyte wykonanie umowy zagrożone naliczeniem kary umownej (§10 ust. 6 projektu umowy). Osoba, która nie będzie posiadała umowy o pracę nie zostanie dopuszczona przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji oznacza brak wymaganej liczby osób do wykonania usługi na danym obiekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną