WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KONSERWACJI, NAPRAWACH I REMONTACH INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska
 • Telefon/fax: tel. 523 249 449 , fax. 523 249 438
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 249 449, fax. 523 249 438
  REGON: 91605784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KONSERWACJI, NAPRAWACH I REMONTACH INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług polegających na konserwacji, naprawach i remontach infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Bydgoszczy. 2) Usługi dotyczą odpadów o kodach: - 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) - 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymieniona w 17 03 01 - 17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną