wykonanie w ramach tworzonego szlaku turystycznego „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu obiektach w Bydgoszczy wpisanych do rejestru zabytków, tj.: 1) budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5, 2) budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 9, 3) pozostałości murów obronnych na terenie Starego Miasta, 4) spichlerza przy ul. Grodzkiej 9, 5) spichlerza przy ul. Grodzkiej 11

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie w ramach tworzonego szlaku turystycznego „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu obiektach w Bydgoszczy wpisanych do rejestru zabytków, tj.: 1) budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5, 2) budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 9, 3) pozostałości murów obronnych na terenie Starego Miasta, 4) spichlerza przy ul. Grodzkiej 9, 5) spichlerza przy ul. Grodzkiej 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach tworzonego szlaku turystycznego „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu obiektach w Bydgoszczy wpisanych do rejestru zabytków, tj.: 1) Pakiet I - ceglany budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5 (zakres prac obejmuje renowację korpusu elewacji frontowej wraz z ryzalitem południowym), nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1053, 2) Pakiet II – ceglany budynek Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 9 (zakres prac obejmuje renowację elewacji frontowej oraz dwóch elewacji bocznych), nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1648, 3) Pakiet III - pozostałości murów obronnych na terenie Starego Miasta (zakres prac obejmuje konserwację murów ceglanych) nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1284, 4) Pakiet IV - szachulcowy spichlerz przy ul. Grodzkiej 9 (zakres prac obejmuje konserwację pól tynkowanych oraz konserwację drewnianych elementów konstrukcji szachulcowej elewacji północnej, frontowej i wschodniej , bocznej ścianie) nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1123, 5) Pakiet V - szachulcowy spichlerz przy ul. Grodzkiej 11 (zakres prac obejmuje konserwację pól tynkowanych oraz konserwację drewnianych elementów konstrukcji szachulcowej elewacji północnej, frontowej i zachodniej, bocznej ścianie), nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1124. 2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 1, należy wykonać zgodnie z zapisami siwz i załącznikami do siwz, w tym z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, programami konserwatorskimi, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną