Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń sutereny w siedzibie Spółki ADM przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń sutereny w siedzibie Spółki ADM przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/889 obejmujących budowę w czynnej siedzibie Spółki ADM (budynek biurowy) wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. J. J. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę nr 1135/2019 z dnia 04.11.2019r. wraz z wykonaniem robót towarzyszących branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz świadczenie przez wykonawcę obsługi serwisowej/gwarancyjnej w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Zakres robót nie obejmuje układu wentylacji wywiewnej Ww-6. Zakres zamówienia obejmuje również : • wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących i odbiorowych pozwalających na prawidłowy odbiór, uruchomienie i oddanie do użytkowania zakresu robót oraz wykonanie robót porządkowych i organizacyjnych w pomieszczeniach przy zachowaniu ciągłości ich użytkowania i możliwości pracy • wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi próbami i pomiarami umożliwiającymi prawidłowy odbiór, uruchomienie i oddanie do użytkowania zakresu robót w tym wykonanie pomiarów elektrycznych i wydajności wentylacji, wykonanie opinii kominiarskiej przez mistrza kominiarskiego obsługującego budynek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną