Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy
 • Telefon/fax: tel. 523 418 308
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Świętej Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 418 308
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: Część I zamówienia - Wymiana dźwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33. Zakres robót: W części dotyczącej dokumentacji technicznej: opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej wymiany dźwigu wraz z branżami towarzyszącymi; uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, jeśli takie decyzje są wymagane przepisami prawa budowlanego; przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.06.2018 r. o dozorze technicznym oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. W części dotyczącej wymiany dźwigu: demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy; Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu za elementy metalowe demontowanego urządzenia; montaż pomostów montażowych w zależności od technologii montażu dźwigu; montaż tablicy wstępnej oraz tablicy sterowej; montaż falownika; montaż systemu zjazdu awaryjnego, systemu zjazdu pożarowego, systemu odzysku energii elektrycznej oraz systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu; montaż zespołu napędowego windy wraz z systemem ich monitoringu; montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; montaż ramy kabiny z chwytaczami w przypadku dźwigu pojedynczego; montaż prowadników ślizgowych ruchomych ramy kabiny; montaż kabiny, drzwi kabinowych oraz drzwi szybowych; montaż blach przy progowych (maskujących) ze stali nierdzewnej szczotkowanej; montaż wsporników i kotew w dźwigu; wymiana prowadnic kabiny, prowadnic przeciwwagi oraz przeciwwagi z obciążeniem; montaż słupków pod zderzaki w podszybiu oraz montaż zderzaków; montaż kasety dyspozycji w kabinach; montaż piętrowskazywaczy ze strzałkami kierunku jazdy w kabinach i na parterze oraz kaset ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być wyposażone w informację akustyczną o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong"); montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi – linia analogowa lub łączność cyfrowa przez sieć GSM z serwisem wind; montaż systemu komunikacji między kabiną a maszynownią; montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra; montaż osłon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik prędkości, przeciwwaga); montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych dźwigu w maszynowni, szybie windowym i na kabinie windy; montaż oświetlenia szybu windowego; montaż drabinek w podszybiu; montaż innych elementów niezbędnych dla prawidłowej pracy i eksploatacji windy osobowej; wyposażenie kabiny dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 40-50 cm i długości 30-40 cm. W części dotyczącej przygotowania szybu i maszynowni pod dźwig: oczyszczenie i pomalowanie kratek wentylacyjnych; odnowienie powłok malarskich w szybie; obróbka drzwi szybowych po ich zamontowaniu. W części dotyczącej przekazania dźwigu Zamawiającemu i włączenia do eksploatacji: udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT oraz doprowadzenie do odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu windy do bieżącej eksploatacji; uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu; przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego dźwigu; opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu. Całość robót wykonać zgodnie z: obowiązującymi normami, przepisami, w tym przepisami BHP, sztuką budowlaną. Część II zamówienia – Wymiana dźwigu osobowego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a bud. A W części dotyczącej dokumentacji technicznej: opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej wymiany dźwigu wraz z branżami towarzszącymi; uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, jeśli takie decyzje są wymagane przepisami prawa budowlanego; przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.06.2018 r. o dozorze technicznym oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. W części dotyczącej wymiany dźwigu: demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu za elementy metalowe demontowanego urządzenia; montaż pomostów montażowych w zależności od technologii montażu dźwigu; montaż tablicy wstępnej oraz tablicy sterowej; montaż falownika; montaż systemu zjazdu awaryjnego, systemu zjazdu pożarowego, systemu odzysku energii elektrycznej oraz systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu; montaż zespołu napędowego windy wraz z systemem ich monitoringu; montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; montaż ramy kabiny z chwytaczami w przypadku dźwigu pojedynczego; montaż prowadników ślizgowych ruchomych ramy kabiny; montaż kabiny, drzwi kabinowych oraz drzwi szybowych; montaż blach przy progowych (maskujących) ze stali nierdzewnej szczotkowanej; montaż wsporników i kotew w dźwigu; wymiana prowadnic kabiny, prowadnic przeciwwagi oraz przeciwwagi z obciążeniem; montaż słupków pod zderzaki w podszybiu oraz montaż zderzaków; montaż kaset wezwań na przystankach oraz kasety dyspozycji w kabinach; montaż piętrowskazywaczy ze strzałkami kierunku jazdy w kabinach i na parterze oraz kaset ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być wyposażone w informację akustyczną o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong"); montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi – linia analogowa lub łączność cyfrowa przez sieć GSM z serwisem wind; montaż systemu komunikacji między kabiną a maszynownią; montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra; montaż osłon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik prędkości, przeciwwaga); montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych dźwigu w maszynowni, szybie windowym i na kabinie windy; montaż oświetlenia szybu windowego; montaż drabinek w podszybiu; montaż innych elementów niezbędnych dla prawidłowej pracy i eksploatacji windy osobowej; wyposażenie kabiny dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 40-50 cm i długości 30-40 cm. W części dotyczącej przygotowania szybu i maszynowni pod dźwig: wymiana zamka w drzwiach do maszynowni; oczyszczenie i pomalowanie kratek wentylacyjnych; odnowienie powłok malarskich w szybie i w maszynowni; obróbka drzwi szybowych po ich zamontowaniu. W części dotyczącej przekazania dźwigu Zamawiającemu i włączenia do eksploatacji: udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT oraz doprowadzenie do odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu windy do bieżącej eksploatacji; uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu; przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego dźwigu; opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu. Całość robót wykonać zgodnie z: obowiązującymi normami, przepisami, w tym przepisami BHP, sztuką budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną