WYMIANA STALOWYCH BRAM GARAŻOWYCH W BUD. NR 99 ORAZ REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUD. NR 21 i 99 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA STALOWYCH BRAM GARAŻOWYCH W BUD. NR 99 ORAZ REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUD. NR 21 i 99 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZEŚĆ I Wymiana stalowych bram garażowych w budynku nr 99 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45000000 - 7 (roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty zamówienia: CPV – 45421148 - 3 (instalowanie bram) Roboty ogólnobudowlane: • demontaż bram garażowych stalowych dwuskrzydłowych, • czyszczenie ręczne do III stopnia czystości części stalowej konstrukcji garażu, • malowanie ww. konstrukcji farbą do gruntowania i nawierzchniową, • montaż bram garażowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą do konstrukcji stalowej garażu (bramy garażowe – materiał Inwestora), • uzysk złomu, • utylizacja wełny mineralnej. • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych, przedmiar robót (załączniki nr 1-3 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 16 do SIWZ). CZEŚĆ II Remont instalacji elektrycznej w budynku nr 21 i 99 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45000000 - 7 (roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty zamówienia: CPV – 45311000 – 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) Roboty elektryczne: • wymiana części instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (oprawy oświetleniowe, łączniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe), • montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, • pomiary. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych, przedmiar robót (załączniki nr 4-6 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 17 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną