Wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-862 Bydgoszcz, Ernsta Petersona
 • Telefon/fax: tel. 52 5222058, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
  Ernsta Petersona 22
  85-862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5222058, , fax. -
  REGON: 34037857700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pronatura.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w ilości łącznej nie większej niż 45.000 m3 (przeciętnie 75m3 /dobę) obejmujący swym zakresem: wypompowanie odcieków ze zbiornika na odcieki, znajdującego się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., do beczki asenizacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 28 m3, transport odcieków do Oczyszczalni Ścieków - punkt zlewny Oczyszczalnia Ścieków Fordon lub innej, wskazanej w wydanej dla Zamawiającego i obowiązującej każdocześnie w trakcie realizacji zamówienia decyzji- pozwolenie wodnoprawne i zrzut odcieków (bez kosztów przyjęcia odcieków na oczyszczalni)., w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną