Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim województwa kujawsko-pomorskiego w ilości maksymalnej 2500 Mg

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-862 Bydgoszcz, Ernsta Petersona
 • Telefon/fax: tel. 52 5222058, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
  Ernsta Petersona 22
  85-862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5222058, , fax. -
  REGON: 34037857700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pronatura.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim województwa kujawsko-pomorskiego w ilości maksymalnej 2500 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących ze wskazanych przez Zamawiającego sektorów Miasta Bydgoszczy w ramach instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi Regionu 4 Zachodniego województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający prowadzi w Regionie 4 Zachodnim gospodarki odpadami instalację do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, wskazaną jako ponadregionalna spalarnia (Ponadregionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) dla województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z Uchwałą Wykonawczą do WPGO- Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 - dalej Instalacja Zamawiającego. Do Instalacji Zamawiającego przyjmowane są m.in. odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Regionu –4 Zachodniego. Zamówienie dotyczy przyjęcia do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miasta Bydgoszcz z sektorów wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie przetargu na lata 2016-2019 ogłoszonego przez gminę Miasto Bydgoszcz, zagospodarowanie których w Instalacji Zamawiającego objęte jest odrębną umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną