Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON na podstawie kart paliwowych dla potrzeb samochodów służbowych oraz urządzeń spalinowych eksploatowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz podległe Placówki Terenowe.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Leona Wyczółkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 523 415 261 , fax. 523 415 781
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
  ul. Leona Wyczółkowskiego 22
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 415 261, fax. 523 415 781
  REGON: 12513262005110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl; zakładka: zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON na podstawie kart paliwowych dla potrzeb samochodów służbowych oraz urządzeń spalinowych eksploatowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz podległe Placówki Terenowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON na podstawie kart paliwowych dla potrzeb samochodów służbowych oraz urządzeń spalinowych eksploatowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz podległe Placówki Terenowe. 2. Szacunkowa ilość paliwa jaką Zamawiający planuje kupić w okresie 36 miesięcy wynosi: 38 200 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz 5 400 litrów oleju napędowego ON. 3. Oferowane Zamawiającemu paliwo powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). 4. Zakup paliwa będzie dokonywany w formie bezgotówkowej i bez rachunku, za pomocą elektronicznych kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu Zamawiającego. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji będzie następować na podstawie faktur/rachunków wystawianych za pełne okresy rozliczeniowe. 5. Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą cenie za 1 litr paliwa obowiązującą na stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszoną o udzielony rabat od łącznej wartości za nabyte paliwa. 6. Wykonawca zapewni pełen monitoring transakcji – data, miejsce, ilość, cena 1 litra paliwa i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu. Kierowca dokonujący transakcji za pomocą karty otrzyma dowód wydania. 7. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na fakturze/rachunku lub załączniku do faktury/rachunku stanowiącym integralną część faktury/rachunku, informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania. 8. Termin zapłaty zbiorczej faktury/rachunku za wykonany i odebrany przedmiot umowy wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury/rachunku. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy. 10. Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia karty elektroniczne uprawniające do tankowania paliwa w liczbie 20 szt. Zgodnie z wyborem Zamawiającego karta paliwowa może uprawniać do tankowania samochodu służbowego lub kanistra do eksploatowanych urządzeń spalinowych przez Oddział Regionalny KRUS oraz podległe Placówki Terenowe. 11. W przypadku zmiany wykazu samochodów uprawnionych do tankowania paliwa, który stanowi załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca w terminie 10 dni zobowiązany jest do wydania kart paliwowych do nowych samochodów bez dodatkowego wynagrodzenia. 12. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego w celu zastrzeżenia karty oraz dodatkowo do niezwłocznego dokonania potwierdzenia zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. Zgłoszenia utraty karty będą przyjmowane całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu należy podać numer utraconej karty, typ, nazwę Zamawiającego oraz numer rejestracyjny pojazdu, na który została wystawiona. Potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej będzie dokonywane wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. 13. Wykonawca zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonywane przy użyciu utraconej lub skradzionej karty, do momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o utracie lub kradzieży karty. 14. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia utraty, kradzieży lub zniszczenia karty, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nową kartę bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną