ZAKUP CIĄGNIKA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO- EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl , www.bip.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP CIĄGNIKA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO- EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i wolnego od wad prawnych i fizycznych ciągnika rolniczego (dalej: ciągnik, pojazd) spełniającego co najmniej następujące parametry techniczno- użytkowe: moc znamionowa 140-150 KM; system zarządzania mocą; silnik 6 cylindrowy; układ neutralizacji spalin – tylko SCR; skrzynia biegów, 40 km/h ECO – minimum 4 biegi zmieniane pod obciążeniem; rewers elektrohydrauliczny; 3 prędkości WOM: 540/540E/1000 obr./min; pompa hydrauliczna o wydajności minimum 110 l/min. o zmiennym przepływie; minimum 4 pary wyjść hydraulicznych; udźwig maksymalny- minimum 7,5 tony; kabina klimatyzowana z szyber dachem i siedzeniem pasażera; amortyzacja kabiny; pneumatyczna instalacja hamulcowa 1 i 2 obwodowa; komplet zaczepów; TUZ przedni; ogumienie: przód minimum 480/65R24, tył minimum 600/65R38; oświetlenie LED; gwarancja : min 12 miesięcy od dnia odbioru ciągnika; serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; rozstaw osi 2,8 m (+/- 0,05 m); amortyzowana oś przednia. 2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie nr 8, gm. Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie (Użytkownik). 3) Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników (trzech osób) Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie nr 8, gm. Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie. 4) Ciągnik musi posiadać homologację zgodnie z art. 70a - 77zz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). 5) Wraz z ciągnikiem Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu certyfikat znaku bezpieczeństwa lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 6) Wykonawca dostarczy wraz z ciągnikiem dokumenty (np. instrukcję obsługi) sporządzone w języku polskim, które będą w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd przekazywały informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z dostarczanego pojazdu, a także wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, właściwy dokument gwarancyjny (np. książkę gwarancyjną, książkę serwisową) w języku polskim oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 7) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia: a) był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami i przepisami, c) posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, d) posiadał wpis we właściwym dokumencie gwarancyjnym, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego by bieg okresu gwarancyjnego rozpoczął się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczoodbiorczego. 8) Warunki eksploatacji przedmiotu zamówienia: Ciągnik będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na jego stałą eksploatację. 9) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „Parametry technicznoużytkowe oferowanego ciągnika rolniczego” stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia i musi być dołączony do Oferty. W przypadku jego braku, Zamawiający ofertę odrzuci w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 10) Wymagania stawiane Wykonawcy oraz dotyczące gwarancji i serwisu zostały określone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną