Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. Markwarta
 • Telefon/fax: tel. 525 826 252 , fax. 525 826 209
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
  ul. Markwarta 42466
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 826 252, fax. 525 826 209
  REGON: 92325348000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-msw.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 niepodzielne pakiety, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33158210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną