Zakup wraz z dostawą i montażem znaków drogowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą i montażem znaków drogowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Zakup wraz z dostawą i montażem znaków drogowych dla zabezpieczenia placu budowy DW 548 na odcinku Stolno – Wąbrzeźno z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9 znaki drogowe, 2. Zamówienie obejmuje następujące: zakup z dostawą i montażem znaków drogowych tj: Znaki pionowe typ duży, odblaskowość 2 gen.: tarcze wraz ze słupkami i obejmami. Słupki drogowe stalowe odpowiedniej długości, dostosowane do odpowiedniej skrajni pionowej na dwie lub jedną tarczę. Znaki drogowe: A14 roboty drogowe, Tabliczka – teren budowy na 28,6km, A30 – inne niebezpieczeństwa, A28 – sypki żwir, A11- nierówna droga, B31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka, D 5 – pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi, A 12a- zwężenie jezdni obustronne, A 31 – niebezpieczne pobocze, U 20 b - zapora drogowa szeroka, U3c/b – tablice prowadzące, Tabliczki” Głębokie wykopy”, B 33 – ograniczenie prędkości „40”, B25 – zakaz wyprzedzania , tabliczka „Piesi”, A12b – zwężenie jezdni prawostronne, A12c- zwężenie jezdni lewostronne, A 29- sygnały świetlne, U20a- zapora drogowa wąska, słupki krótkie, słupki długie, U20 zapora drogowa szerokie, U21 znak drogowych oznaczenia skrajni drogi wraz z podstawami gumowymi, lampy ostrzegawcze. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące wykonania, odbioru dostaw wraz z montażem znaków drogowych pionowych określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr 7 oraz wymagania dotyczące wykonania. 4. Materiały i wzory znaków użyte przez Wykonawcę, powinny odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181) z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji za dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) 5. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: a) Zamawiający dopuszcza możliwość transportu i rozładunku czasowego do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie jednak docelowo montaż dotyczy przebudowywanego odcinka DW 548 km 0+005 do 29+619 odcinek Stolno –Wąbrzeźno z wyłączeniem węzła autostradowego km 14+144-15+146. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw lub zwiększenia wówczas skorzysta z możliwości zawarcia umowy na realizację zamówienia zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 lub art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Jeśli Wykonawca w myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zatem dostaw elementów, które będą odpowiadać wymaganiom SST lub też będą im równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu umożliwi uzyskanie efektu założonego przez SIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Szacunkowe zapotrzebowanie na znaki drogowe prowadzące ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do ich zakupu w podanej ilości. Ilość znaków drogowych pobrana przez Zamawiającego ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie zapotrzebowanie Zamawiającego. Ewentualna zmiana przewidywanych szacunkowych ilości znaków drogowych nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zamówione ilość wg cen określonych w formularzu cenowym. 9. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości znaków drogowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną