Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remoncie wybranych pomieszczeń sanitarnych w poziomie parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska
 • Telefon/fax: tel. 52 36-04-300 , fax. 52 36-04-341
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 147
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 36-04-300, fax. 52 36-04-341
  REGON: 92534282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pup.bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remoncie wybranych pomieszczeń sanitarnych w poziomie parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remoncie wybranych pomieszczeń sanitarnych w poziomie parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy zgodnie z postanowieniami umowy oraz wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącymi załączniki do SIWZ, obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną