Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego z Oddziałami Sportowymi przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego z Oddziałami Sportowymi przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na os. Tatrzańskim na terenie Szkoły Podstawowej nr 67 przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy. Zakres zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji (do akceptacji przez Zamawiającego) rozmieszczenia elementów /urządzeń placu zabaw dla dzieci (2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym CD-R); 2) opracowanie dokumentacji projektowej dla zaakceptowanego przez Zamawiającego rozmieszczenia elementów/urządzeń placu zabaw, w tym opracowanie: a) wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku zgłoszenia robót (wersja papierowa: 4 egz. na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dxf), b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.), c) innych prawem wymaganych opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania np. rozwiązanie kolizji (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.), 3) przygotowanie dokumentów i wniosków w celu uzyskania przez Zamawiającego warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego zgody na realizację inwestycji, w tym: uzgodnienia ZUDP, pozwolenia na wycinkę/przesadzenie drzew i krzewów, zaświadczenia/decyzji RDOŚ i inne, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, 5) wykonanie na podstawie ww. dokumentów robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego z Oddziałami Sportowymi przy ul. Kromera 11 w Bydgoszczy, 6) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji, itp.- 2 kpl), 7) dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów końcowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną