Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Remonty na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – etap II

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Remonty na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Remonty na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – etap II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ. 4.1.1 Wytyczne, wykonania i odbioru prac utrzymaniowych dla części nr 1 i nr 2 zawiera - Załącznik nr 10 do SIWZ, 4.1.2 Dokumentacja techniczna dla części nr 1 i nr 2 zawiera - Załącznik nr 11 do SIWZ (przedmiary, kosztorysy ofertowe, mapa poglądowa. 4.1.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, dokumentacją techniczną, umową oraz przepisami prawa. 4.1.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami występującymi w terenie, jak również do przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej jeśli uzna to za konieczne. 4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.2.1 Zamówienie składa się z następujących części: 1) Umocnienie skarpy Strugi Śleski w km 1+338 – 1+448, 2) Remont Jazu Stołuńsko 4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 4.5 CPV: 45246000-3 – Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 4.6 Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o racę osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności określone w wytycznych wykonania i odbioru prac utrzymaniowych w zakresie realizacji zadania pn.: Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Remonty na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – etap II Szczegóły dotyczące zatrudnienia osób znajdują się we wzorze umowy w § 3 ust. 9 – 13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną