Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - Usługa wykonania operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - Usługa wykonania operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - Usługa wykonania operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ. 4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.2.1 Zamówienie składa się z następujących części: 1. Jaz Stołuń - rzeka Stołunia km 4+800 2. Jaz Czyżkówko - rzeka Łobżonka km 71+978 3. Jaz Witrogoszcz - rzeka Łobżonka km 45+739 4. Śluza Osowa Góra - Kanał Bydgoski km 20+970 5. Śluza Czyżkówko - Kanał Bydgoski km 15+970 6. Śluza Okole - Kanał Bydgoski km 14+800 7. Śluza Prądy - Kanał Bydgoski km 20+000 4.2.2 Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części. 4.2.3 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia. 4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 4.5 CPV: 71322000-2 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną