Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy na potrzeby Oddziałów Przedszkolnych

Szkoła Podstawowa nr 27 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 27
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-790 Bydgoszcz, Sielska
 • Telefon/fax: tel. (52) 343-93-97
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 27
  Sielska 34
  85-790 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (52) 343-93-97
  REGON: 00022353300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.edu.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy na potrzeby Oddziałów Przedszkolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do wzoru umowy: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 2) przedmiar inwestorski, 3) dokumentacja projektowa – rzuty. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy. 4. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym - wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną